Preskočiť na obsah

Pravidlá súťaže

Ciele súťaže

 1. Cieľom súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o čítanie kníh a tvorivé písanie ako dôležitého prostriedku osobnostného rozvoja.
 2. Touto súťažou prehlbujeme lásku mladých ľudí k literatúre.
 3. Veríme, že tou správnou inšpiráciou dokážeme vychovať sčítanú generáciu, ktorá bude mať pozitívny vzťah k čítaniu a písaniu.

Pre koho je súťaž určená

Súťaž je určená pre žiakov materských, základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky.

Termín konania

Súťaž vzniká dňom vyhlásenia, kedy sa zároveň určí termín uzávierky dodávania príspevkov, ako aj termín slávnostného vyhodnotenia. Spravidla je na čítanie kníh a tvorivé písanie vyhradený Marec – mesiac knihy.

Čítanie kníh

 1. Súťaž v čítaní kníh má tri kategórie:
  • materské školy,
  • základné školy,
  • stredné školy.
 2. Každá kategória sa hodnotí samostatne.
 3. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci materských, základných a stredných škôl so sídlom na území Slovenskej republiky.
 4. Registrácia súťažiacich prebieha prostredníctvom internetovej stránky www.vratmeknihydoskol.sk.
 5. Podmienkou účasti v súťaži je prečítať (aspoň) jednu knihu podľa vlastného výberu a následne:
  a. v prípade materských škôl nakresliť obrázok,
  b. v prípade žiakov I. stupňa základných škôl nakresliť obrázok alebo napísať text,
  c. v prípade žiakov II. stupňa základných škôl a žiakov stredných škôl zaslať text v rozsahu 0,5 až 2 normostrany, v ktorom súťažiaci popíše, prečo si konkrétnu knihu zvolil a čo mu jej prečítanie prinieslo.
 6. Súťažiaci nahrá text, resp. elektronickú verziu obrázka (sken, foto) spolu so svojimi kontaktnými údajmi prostredníctvom portálu www.vratmeknihydoskol.sk. V prípade materských škôl nahrá obrázok do systému učiteľ, resp. zákonný zástupca.
 7. Predpísaná forma textu je čistý text bez formátovania.
 8. Predpísaná forma obrázku je JPEG, JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF alebo ekvivalent.
 9. Každý účastník môže do súťaže zaslať len jeden text, resp. obrázok.
 10. V súťaži sa neposudzuje literárna kvalita príspevkov, dôležité je čítať.
 11. Z doručených príspevkov sa víťazi pre jednotlivé kategórie určujú žrebovaním. Žrebovanie môže byť regionálne ohraničené, resp. rozlíšené (napríklad podľa samosprávnych krajov).

Tvorivé písanie

 1. Súťaž v tvorivom písaní mikropoviedok má tieto kategórie:
  • I. stupeň základných škôl,
  • 5. ročník základných škôl (prima),
  • 6. ročník základných škôl (sekunda),
  • 7. ročník základných škôl (tercia),
  • 8. ročník základných škôl (kvarta),
  • 9. ročník základných škôl (kvinta),
  • stredné školy (sexta, septima, oktáva)
 2. Každá kategória sa hodnotí samostatne.
 3. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných a stredných škôl so sídlom na území Slovenskej republiky.
 4. Podmienkou účasti v súťaži je napísať jednu mikropoviedku v rozsahu 1-2 normostrany (text do 3600 znakov vrátane medzier).
 5. Žáner mikropoviedky je próza.
 6. Téma je voľná tvorba.
 7. Povinným prvkom je názov diela a meno autora.
 8. Autorská spolupráca nie je dovolená.
 9. Súťažiaci nahrá text spolu s povinnými prvkami a so svojimi kontaktnými údajmi prostredníctvom webu www.vratmeknihydoskol.sk.
 10. Predpísaná forma textu je čistý text bez formátovania.
 11. Každý účastník môže do súťaže zaslať len jeden príspevok.
 12. O definitívnych víťazoch súťaže v každej kategórii rozhodne odborná porota.
 13. Vyhodnotenie môže byť regionálne ohraničené, resp. rozlíšené (napríklad podľa samosprávnych krajov).

Knižný anjel

 1. Knižný anjel je osoba alebo inštitúcia, ktorá motivuje žiakov k čítaniu kníh. Žiaci môžu pri nahrávaní príspevku uviesť meno osoby alebo inštitúcie, ktorá ich podporuje pri čítaní.
 2. Učiteľ materskej školy a I. stupňa základnej školy je do súťaže Knižný anjel zaradený automaticky na základe registrácie príspevkov žiakov.

Najaktívnejšia škola

 1. Tento titul vyhrá tá škola, z ktorej sa do súťaže zapojí najviac žiakov z celkového počtu žiakov (najvyšší percentuálny podiel žiakov).
 2. Súťaže o Najaktívnejšiu školu sa môžu zúčastniť materské, základné a stredné školy.

Vyhodnotenie súťaže

 1. Vyhodnotenie prebieha spravidla v mesiaci nasledujúcom po uzavretí súťaže.
 2. Víťazi v jednotlivých kategóriách získavajú vecné ceny.
 3. Zoznam víťazov bude zverejnený na webe www.vratmeknihydoskol.sk.
 4. Slávnostné vyhodnotenie môže byť regionálne ohraničené, resp. rozlíšené (napríklad podľa samosprávnych krajov).
 5. Výhry budú odovzdané zástupcami usporiadateľa súťaže a partnerov. V prípade nemožnosti osobného odovzdania bude výhra zaslaná alternatívnym spôsobom.
 6. V prípade získania výhry osobou, ktorá v čase odovzdávania hlavnej výhry ešte nedosiahla vek 18 rokov, môže organizátor požadovať od zákonných zástupcov tohto výhercu, aby ho zastupovali pri preberaní výhry a/alebo, aby dali písomný súhlas s prevzatím výhry.

Podmienky účasti v súťaži

 1. Cieľom súťaže je podnietiť čítanie kníh a tvorivé písanie, preto je základným predpokladom účasti v súťaži je vlastný tvorivý vklad vo forme napísaného príspevku.
 2. Zo súťaže budú vylúčené osoby, ktoré vo svojom mene zašlú cudzie dielo, dielo už skôr zverejnené, alebo sa pokúsia iným nečestným spôsobom ovplyvniť výsledok súťaže.
 3. Akýmkoľvek spôsobom sú úplne vylúčené na tvorbu textov aj obrázkov systémy na báze umelej inteligencie.
 4. Súťažiaci zaslaním príspevku súhlasia s jeho zverejnením.
 5. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v dodávateľsko-odberateľskom vzťahu organizátorovi a ďalej osoby v pracovnom alebo inom obdobnom vzťahu k organizátorovi alebo spoločnostiam, ktoré sa na nej zúčastňujú iným spôsobom, a ďalej príbuzní zhora uvedených osôb v rade priamom, ich súrodenci a manželia.

Zodpovednosť

 1. Nebezpečenstvo škody na vecných výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia.
 2. Organizátor nie je zodpovedný za oneskorenie, prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené poštovou prepravou na adresu výhercu.
 3. Zásielky sú počas poštovej prepravy kryté v rámci podacích podmienok a platného reklamačného poriadku Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby.

Všeobecné ustanovenia

 1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, kedykoľvek bez udania dôvodov alebo poskytnutia kompenzácie. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže.
 2. Účastníci nemôžu požadovať peňažité plnenie výmenou za výhry v súťaži a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.
 3. Výhru je možné previesť na inú osobu len so súhlasom organizátora a na výhry zo súťaže neexistuje právny nárok.
 4. Vstupom do súťaže sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať jej pravidlá.
 5. Organizátor si vyhradzuje právo sporné prípady porušenia pravidiel súťaže posúdiť a prípadne vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý porušil tieto pravidlá a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.
 6. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže svojou účasťou v súťaži, pričom tiež súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať.

Osobnostné práva a osobné údaje

 1. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci v súlade so zákonom č. 482/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytne v rámci súťaže, prevádzkovateľovi – organizátorovi, ako je uvedené v týchto pravidlách súťaže za účelom vyhodnotenia súťaže a kontaktovania výhercov.
 2. Účastník súťaže súhlasí s tým, že prevádzkovateľ môže osobné údaje účastníka akcie zaznamenávať na nosiče informácií/do informačného systému. Účastník súťaže, ktorý poskytol svoje osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.
 3. Účastník súťaže zapojením do súťaže potvrdí, že bol prevádzkovateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie zo strany prevádzkovateľa, podľa zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ poučuje účastníka súťaže, že poskytnutie požadovaných osobných údajov účastníka súťaže je dobrovoľné a účastník súťaže môže kedykoľvek slobodne písomne na adrese prevádzkovateľa odvolať. Účastníkovi súťaže prislúchajú všetky ostatné práva podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. v aktuálnom znení.
 4. Účastník súhlasí s tým, že v médiách a propagačných a reklamných materiáloch môžu byť zverejňované aj zvukové a obrazové záznamy výhercov súťaže, a to bezplatne.

Tešíme sa, že čítate a píšete.

V Bratislave 14. 2. 2024